Non-Governmental Organisation within European Union